POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Protección de datos de carácter persoal segundo a LOPD

A recollida e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como finalidade o mantemento da relación comercial e o desempeño de tarefas de información, formación, asesoramento e outras actividades propias da Asociación Cultural Albatros.

Estes datos unicamente serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único obxectivo de dar cumprimento á finalidade anteriormente exposta.

Asociación Cultural Albatros adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme ao disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos.

O usuario poderá en calquera momento exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación recoñecidos no citado Regulamento (UE). O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario a través do email a info@estraperloeditora.es ou na dirección C/ Capitán Juan Varela 23, 4d – 15.007 – A Coruña.

O usuario manifesta que a totalidade dos datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a mantelos actualizados, comunicando os cambios a info@estraperloeditora.es

 Finalidade do tratamento dos datos persoais

Na Asociación Cultural Albatros trataremos os teus datos persoais recompilados a través do sitio web estraperloeditora.es coas seguintes finalidades:

– No caso de contratación dos bens e servizos ofertados a través da Asociación Cultural Albatros, para manter a relación contractual, así como a xestión, administración, información, prestación e mellora do servizo.

– Remitir boletíns (newsletters), así como comunicacións comerciais de promocións e/ou publicidade relacionada coa actividade da Asociación Cultural Albatros.

Lembrámosche que podes opoñerte ao envío de comunicacións comerciais por calquera vía e en calquera momento, remitindo un correo electrónico á dirección indicada anteriormente.

Os campos de ditos rexistros son de cumprimentación obrigatoria, sendo imposíbel realizar as finalidades expresadas se non se aportan eses datos.

 Tempo de conservación dos datos persoais recompilados

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non solicites a súa supresión e durante o prazo polo cal puideran derivarse responsabilidades legais polos servizos prestados.

 Lexitimación

O tratamento dos teus datos realízase coas siguientes bases xurídicas que o lexitiman:

– A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos da Asociación Cultural Albatros, cuxos termos e condicións se porán á túa disposición, en todo caso de forma previa a unha eventual contratación.

– O consentimento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te informamos poñendo á túa disposición a presente política de privacidade, que trala súa lectura, no caso de estar conforme, podes aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa.

No caso de que non nos facilites os teus datos ou o fagas de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender a túa solicitude, resultando de todo imposíbel proporcionarche a información solicitada ou levar a cabo a contratación dos servizos.

 Destinatarios

Os datos non se comunicarán a ningún terceiro alleo á Asociación Cultural Albatros, salvo obriga legal.

Datos recompilados por usuarios dos servizos

Nos casos en que o usuario inclúa ficheiros con datos de carácter persoal nos servidores de aloxamento compartido, Asociación Cultural Albatros non se fai responsable do incumprimento por parte do usuario do RGPD.

Retención de datos en conformidade á LSSI

Asociación Cultural Albatros informa de que, como prestador de servizo de aloxamento de datos e en virtude do establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI), retén por un periodo máximo de 12 meses a información imprescindíbel para identificar a orixe dos datos aloxados e o momento no que se iniciou a prestación do servizo.

A retención destes datos non afecta ao segredo das comunicacións e só poderán ser utilizados no marco dunha investigación criminal ou para a salvagarda da seguridade pública, poñéndose á disposición dos xuíces e/ou tribunais ou do Ministerio que así os requira.

A comunicación de datos ás Forzas e Corpos do Estado farase en virtude ao disposto na normativa sobre protección de datos persoais. 

Dereitos propiedade intelectual

Asociación Cultural Albatros é titular da totalidade dos dereitos de autor, propiedade intelectual, industrial, know how e cantos outros dereitos gardan relación cos contidos do sitio web estraperloeditora.es e os servizos ofertados no mesmo, así coma dos programas necesarios para a súa implementación e a información relacionada.

Non se permite a reprodución, publicación e/ou uso non estrictamente privado dos contidos, totais ou parciais, do sitio web estraperloeditora.es sen o consentimento previo e por escrito.

 Propiedade intelectual do software

O usuario debe respectar os programas de terceiros postos á súa disposición por Asociación Cultural Albatros, aínda sendo gratuitos e/ou de disposición pública.

Asociación Cultural Albatros dispón dos dereitos de explotación e propiedade intelectual necesarios do software.

O usuario non adquire dereito algún ou licenza polo servizo contratado, sobre o software necesario para a prestación do servizo, nin tampouco sobre a información técnica de seguemento do servizo, excepción feita dos dereitos e licenzas necesarios para o cumprimento dos servizos contratados e unicamente durante a duración dos mesmos.

Para toda actuación que exceda do cumprimento do contrato, o usuario necesitará autorización por escrito por parte da Asociación Cultural Albatros, quedando prohibido ao usuario acceder, modificar, visualizar a configuración, estrutura e ficheiros dos servidores propiedade da Asociación Cultural Albatros, asumindo a responsabilidade civil e penal derivada de calquera incidencia que se puidera producir nos servidores e sistemas de seguridade como consecuencia directa dunha actuación neglixente ou maliciosa pola súa parte.

 Propiedade intelectual dos contidos aloxados

Prohíbese o uso contrario á lexislación sobre propiedade intelectual dos servizos prestados pola Asociación Cultural Albatros e, en particular de:

– A utilización que resulte contraria ás leis españolas ou que infrinxa os dereitos de terceiros.

– A publicación ou a transmisión de calquera contido que, a xuizo da Asociación Cultural Albatros, resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo ou difamatorio.

– Os cracks, números de serie de programas ou calquera outro contido que vulnere dereitos da propiedade intelectual de terceiros.

– A recollida e/ou utilización de datos persoais doutros usuarios sen o seu consentimento expreso ou contravindo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos.

– A utilización do servidor de correo do dominio e das direccións de correo electrónico para o envío de correo masivo non desexado.

O usuario ten toda a responsabilidade sobre o contido da súa web, a información transmitida e almacenada, os enlaces de hipertexto, as reivindicacións de terceiros e as accións legais en referencia á propiedade intelectual, dereitos de terceiros e protección de menores.

O usuario é responsable respecto ás leis e regulamentos en vigor e as regras que teñen que ver co funcionamento do servizo online, comercio electrónico, dereitos de autor, mantemento da orde pública, así como principios universais de uso de Internet.

O usuario indemnizará á Asociación Cultural Albatros polos gastos que xerara a imputación da Asociación Cultural Albatros nalgunha causa cuxa responsabilidade fora atribuíbel ao usuario, incluídos honorarios e gastos de defensa xurídica, incluso no caso dunha decisión xudicial non definitiva.

Protección da información aloxada

Asociación Cultural Albatros realiza copias de seguridade dos contidos aloxados nos seus servidores, sen embargo non se responsabiliza da perda ou o borrado accidental dos datos por parte dos usuarios.

De igual maneira, non garantiza a reposición total dos datos borrados polos usuarios, xa que estes poderían ter sido suprimidos e/ou modificados durante o periodo de tempo transcurrido dende a última copia de seguridade.

Os servizos ofertados, excepto os servizos específicos de backup, non inclúen a reposición dos contidos conservados nas copias de seguridade realizadas pola Asociación Cultural Albatros, cando esta pérdida sexa imputábel ao usuario; neste caso, determinarase unha tarifa acorde á complexidade e volume da recuperación, sempre previa aceptación do usuario.

A reposición de datos borrados só está incluida no prezo do servizo cando a perda do contido sexa debida a causas atribuíbels á Asociación Cultural Albatros.

Comunicacións comerciais

Na aplicación da LSSI Asociación Cultural Albatros non enviará comunicacións publicitarias ou promocionais por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente non fosen solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios das mesmas.

No caso de usuarios cos que exista unha relación contractual previa, Asociación Cultural Albatros sí está autorizada ao envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos de Asociación Cultural Albatros que sexan similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación co cliente.

En todo caso, o usuario, tras acreditar a súa identidade, poderá solicitar que non se lle faga chegar máis información comercial a través das canles de atención ao cliente.